Bevezetés

A Future of Media Kft. (cím: 3700 Kazincbarcika, Paál László utca 17., iroda: 1051 Budapest, Sas utca 4., cégjegyzékszám: 05 09 016457 a továbbiakban: Future of Media, vagy adatkezelő)
a Future of Media álláshirdetésére benyújtott pályázatok elbírálása során a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli az Ön személyes adatait.
A Future of Medianál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Future of Media bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

Általános Rendelkezések

 • A Future of Media, mint adatkezelő adatai:
  Adatkezelő neve: Future of Media Kft.
  Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Paál László utca 17.
  Cégjegyzékszáma: 05 09 016457
  E-mail: karrier@futureofmedia.hu
   
 • A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya
  A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Future of Media álláshirdetésére pályázatot benyújtó személyekre (a továbbiakban: Ön, vagy az érintett).
  A Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Future of Media munkavállalói adatainak kezelésére.
 • Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok:

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Alapelvek

A Future of Media, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Kapcsolódó jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A Future of Media által kezelt munkahelyi személyes adatok köre és az adatkezelés célja

A Future of Media a következő célokból kezeli a személyes adatait:

Álláspályázat elbírálása

 • Az adatkezelés célja: A Future of Media által saját weboldalán, illetve máshol meghirdetett állásra jelentkezők és munkaerő-közvetítő partnercégektől érkező jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, ideértve a megfelelő tesztek elvégzését, az állásra jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése. A jelentkezés során lehetősége van a jelentkezőnek engedélyezni, hogy az általa leadott pályázati anyag alapján a Future of Media illetékes munkatársa megvizsgálja alkalmasságát a jelentkező által nem megjelölt pozíció esetében is, továbbá elindítsa a kiválasztási folyamatban, mely értelmében a pályázati anyaga továbbításra kerül a folyamatban érintett Future of Media munkatársak felé.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
 • A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, az Ön által végzett tesztek, valamint az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, valamint a teszteredményeket, a személyes interjúk eredményeit, az interjú kiértékelő lapok tartalmát, az elvégzett tesztek eredményeit és kollégáink megjegyzéseit.
 • Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön hozzájárulását visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük.
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Cégvezetés, kiválasztásért felelős kollégák, pozíciót meghirdető terület vezetője.
 • Adattovábbítás: A pályázat elbírálása során adatait adatfeldolgozóként is – mint a weboldal üzemeltetője – a Future of Media Kft. kezeli.
 • Amennyiben az Ön pályázata munkaerő-közvetítő partnercégen keresztül érkezett az Önt közvetítő partnerünk kapcsolattartójának kizárólag a következő adatokat adjuk át az Ön pályázatának állapotáról: A pályázattal érintett munkakör; valamint a kiválasztás folyamatának státusza (pl. folyamatban, beérkezett, kiválasztás alatt, elutasított, felvételre került, próbaidő lejárt, próbaidő alatt kilépett).

Álláspályázatra jelentkezés személyesen az állásbörzéken, vagy egyéb rendezvények során

 • Az adatkezelés célja: Az állásbörzéken és egyéb rendezvényeken személyesen állásra jelentkezők pályázatának átvétele. A jelentkezőt a Future of Media munkatársai regisztrálják, melyről a jelentkező e-mailben értesítést kap. Ezt követően személyes adatait a fent meghatározott alapelvek szerint kezeljük.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
 • A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által személyesen megadott adatok.
 • Az adatkezelés időtartama: A papír alapon átadott adatokat az átadástól számított 365 nap múlva megsemmisítjük. Amennyiben Ön hozzájárulását visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük.
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Cégvezetés, kiválasztásért felelős kollégák, pozíciót meghirdető terület vezetője.
 • Adattovábbítás: A pályázat elbírálása során adatait adatfeldolgozóként is – mint a weboldal üzemeltetője – a Future of Media Kft. kezeli.

Interjú

A beérkezett pályázatok feldolgozását követően telefonos és/vagy személyes interjúra kerülhet sor.

 • Az adatkezelés célja: Az interjú során a nyitott pozícióra legalkalmasabb jelölt kiválasztása irányított interjú kérdések és az interjú során készült jegyzetek alapján, mely jegyzetek célja a döntéshozatal előkészítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, továbbá a Future of Media jogos érdeke, hogy egy kiválasztási eljárás során az interjún elhangzottakat a későbbi szakszerű döntéshozatal érdekében lejegyzetelje.
 • A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által interjú során adott válaszok, az interjút készítő személyügyi és/vagy szakmai munkatárs jegyzetei az álláshirdetésben megjelölt szakmai és nem szakmai kompetenciákról.
 • Az adatkezelés időtartama: A papír alapú jegyzetek a kiválasztási folyamat végén, a sikeres pályázat/pályázatok kiválasztását követően törlésre kerülnek, amennyiben valamennyi meghirdetett azonos pozíció betöltésre került. A felvételt nyert pályázó saját maga által elkészített és részünkre rendelkezésre bocsájtott dokumentációja (pl. önéletrajz, bizonyítványok másolata, motivációs levél stb.) megőrzésre kerül a munkaviszonya alatt. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük.
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Cégvezetés, kiválasztásért felelős kollégák, pozíciót meghirdető terület vezetője.
 • Adattovábbítás: A pályázat elbírálása során adatait adatfeldolgozóként is – mint a weboldal üzemeltetője – a Future of Media Kft. kezeli.

Adatkezelés a munkatársi ajánlási program során

 • Az adatkezelés célja: A munkatársi ajánlási program lebonyolítása és kapcsolatfelvétel a beajánlott személlyel. Az ajánló munkatárs tájékoztatása az Ön pályázatának állapotáról.
 • Az adatkezelés jogalapja: A Future of Media jogos érdeke, hogy felvegye a kapcsolatot az ajánlott potenciális pályázóval.
 • A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, az Önt ajánló munkatársunk által megadott következő adatok: név, e-mail cím.
 • Az adatkezelés időtartama: Személyes adatait a fent meghatározott alapelvek szerint kezeljük..
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Cégvezetés, kiválasztásért felelős kollégák, pozíciót meghirdető terület vezetője.
 • Adattovábbítás: A pályázat elbírálása során adatait adatfeldolgozóként is – mint a weboldal üzemeltetője – a Future of Media Kft. kezeli.
 • Az Önt ajánló munkatársunknak kizárólag a következő adatokat adjuk át az Ön pályázatának állapotáról: A pályázattal érintett munkakör; valamint a kiválasztás folyamatának státusza (pl. folyamatban, beérkezett, kiválasztás alatt, elutasított, felvételre került, próbaidő lejárt, próbaidő alatt kilépett).

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

A Future of Media az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz. Amennyiben a kiválasztási eljárás során készség- illetve személyiségtesztet tölt ki, akkor sor kerülhet profilalkotásra, erről a teszt kitöltése előtt tájékoztatást kap.

Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Ön jogai

A GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Future of Media által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak;
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az Általános rendelkezések pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Future of Media indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Future of Media nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Future of Media válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Future of Media minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Future of Media tájékoztatást ad a címzettekről.

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Future of Mediától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Future of Media közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Future of Media indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Future of Media indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat a Future of Media jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
  Az adatot a Future of Media nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a Future of Media korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Future of Media ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Future of Mediának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Future of Media előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Future of Media jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Future of Media a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Future of Media közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a Future of Media válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

A Future of Media által használt adatfeldolgozók "A Future of Media által kezelt munkahelyi személyes adatok köre és az adatkezelés célja" pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Future of Media megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Future of Media a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Future of Media mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Emellett a Tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, a Future of Media tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi szabályok is érvényesek lehetnek.
Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.